Podmínky – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

1. pro účely těchto termínů & podmínky tyto výrazy: (a) „Společnost“ znamená Pro Installer (b) „Zákazník“ znamená osobu nebo organizaci, pro kterou se instalátor Pro zavazuje provádět práce a / nebo dodávat materiály. „Operativním“ nebo „Inženýrem“ se rozumí zástupce jmenovaný instalačním programem Pro.

Instalaci zajišťuje společnost Water2buy pro, která je odpovědná za jakékoli vzniklé škody nebo ztráty

2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo odmítnout práci podle vlastního uvážení. Pokud společnost souhlasí s prováděním stavebních prací pro zákazníka, budou tyto práce prováděny určeným operativním podnikem společnosti podle svého absolutního uvážení.

3. v případě, že společnost se zákazníkem dohodne datum &/nebo čas na provedení stavebních prací, společnost vynaloží veškeré úsilí k zajištění toho, aby byla schůzka zachována. Společnost však není odpovědná za pozdní nebo neúčast inženýra.

4. zákazník přijme výhradní odpovědnost za vyřízení účtu společnosti, pokud se neuzavře společnosti, která původně dala pokyn společnosti, aby provedla práci &/nebo dodávkových materiálech, které jedná jménem třetí strany (včetně, ale omezená společnost nebo partnerství & obdržení písemného odhadu se jméno třetí strany objevuje na základě písemného odhadu.

5. Pokud zákazník zruší své pokyny před jakoukoliv prací nebo dodaným materiálem, bude zákazník odpovědný za veškeré související výdaje spolu se ziskem, který by společnost provedla, kdyby byla práce provedena &/ nebo materiály dodané v souladu s těmito pokyny.

6. Pokud po provedení stavebních prací společnost není zákazníkem plně spokojena s prací, sdělí to zákazník písemně do 12 měsíců, & poskytne společnosti a jejím pojistitelům možnost jak kontrolu takových děl, & případně provádět nezbytná nápravná díla. Zákazník souhlasí s tím, že pokud společnost neoznámí takto uvedené společnosti, nebude společnost odpovědná za žádné vady v provedených pracích.

7. Pokud poté, co instalační program Pro provede práce a dojde k úniku, musí zákazník neprodleně písemně oznámit instalačnímu programu Pro a poskytne instalačnímu programu Pro a jeho pojistitelům příležitost jak tyto práce zkontrolovat , & případně provést nezbytné nápravné práce. Zákazník souhlasí s tím, že pokud neinformuje instalačního technika Pro, jak je uvedeno výše, pak instalační program nenese odpovědnost za jakékoli vady provedených prací.

8. Záruka se vztahuje na práci pouze v případě vadné práce po dobu 12 měsíců ode dne dokončení záruky výrobce. Záruka pozbývá platnosti, pokud je práce/zařízení, které společnost dokončila/dodala: a s výhradou zneužití nebo nedbalosti. b opraveno, upraven nebo zfalšován někým jiným, než je agent společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za následné škody nebo závady.

9. Společnost nezaručí žádné práce týkající se zablokování v odpadových & kanalizačních systémech atd. Společnost nebude garantovat žádnou práci prováděnou na pokyn zákazníka & proti písemném nebo verbálním doporučením pracovníka/inženýra.

Wok je zaručen pouze v souvislosti s prací, které společnost přímo provedla & byla provedena úplná platba. Jakékoli nesouvisející závady vzniklé v důsledku doporučených prací, které společnost neprovedla, nebudou zaručeny.

Společnost není odpovědná za škodu nebo závadu vyplývající z práce, která není plně zaručena, nebo kde nebyla provedena doporučená práce. V případě, že zákazník tuto skutečnost uvedl ústně nebo v kartonovaných krabicích nebo v komentáři/doporučeních o jakékoli jiné související práci, která vyžaduje pozornost, nebude práce mít záruku. Zákazník je odpovědný pouze za jakoukoli nebezpečnou situaci týkající se nařízení Corgi nebo oznámení o upozornění na plyn.

10. Pokud společnost souhlasí s prováděním stavebních prací na zařízeních podřadných jakosti nebo na jednotkách, které jsou starší než deset let, nemá záruka na tyto stavební práce nárok & společnost nenese žádnou odpovědnost za účinnost těchto děl nebo je to moudré.

11. Společnost je oprávněna plně vymáhat náklady nebo náhrady škody od jakéhokoli pracovníka/inženýra/zhotovitele, jehož nedbalostí nebo vadným zpracováním vyplývá, že společnost nese odpovědnost za tyto škody nebo napravení práce.

12. tyto podmínky & podmínky nesmějí být uvolněny, vypouštěné, doplněny, vykládány, rozlišovány nebo upraveny jakýmkoli způsobem, kromě písemného podpisu podepsaného řádně zmocněným zástupcem společnosti, & zákazníkem. Dále tyto termíny & podmínky mají přednost před všemi podmínkami & podmínkami používanými zákazníkem nebo obsaženými nebo uvedenými v jakékoliv dokumentaci zaslané zákazníkem společnosti; uzavřením smlouvy se společností se zákazník zavazuje, že se neodvolatelně vzdává uplatňování jakýchkoliv takových podmínek.

13. titul k jakémukoli zboží, který společnost dodává zákazníkovi, se nepředá zákazníkovi, ale ponechá si jej společnost, dokud společnost neobdržel platbu v plné výši pro toto zboží od zákazníka.

14. Dokud nepřevede vlastnické právo na takové zboží na zákazníka:

Společnost má absolutní oprávnění k opětovnému vlastnictví, prodeji nebo jinému nakládání s jakýmkoli nebo některým z těchto výrobků, u nichž je vlastnické právo společnosti nebo jejich části, pro účely uvedené v bodě i výše, společnost nebo její zástupci nebo zmocněným zástupci jsou oprávněni kdykoli & bez upozornění vstoupit do prostor, ve kterém je zboží nebo jeho část instalováno, uskladněno nebo drženy, nebo na ně důvodně věří. Společnost je oprávněna domáhat se soudního příkazu, který zákazníkovi zabrání v prodeji, převodu nebo jiném zcizení takového zboží.

Bez ohledu na výše uvedené riziko v takovém zboží přechází na jeho dodání zákazníkovi, a dokud zákazník nepřevede vlastnické právo k tomuto zboží, zajistí toto zboží na jeho náhradní hodnotu a zákazník neprodleně po požádat, poskytnout společnosti osvědčení nebo jiné důkazy, jako je pojištění.

15. Zákazník uhradí veškeré poplatky uvedené v objednávkových formulářích. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak nebo ve formuláři objednávky

i. Poplatky jsou založeny na zakoupených službách a smlouvách o poskytování služeb.

ii. platební závazky jsou nevratné a zaplacené poplatky jsou nevratné, a

iii. Zakoupená množství nemohou být snížena během příslušného období dohody.

16. Pokud je jakákoli částka dlužná zákazníkem za instalaci, služby nebo dodávky po splatnosti 45 a více dní, můžeme, aniž bychom omezili naše další práva a opravné prostředky, zrychlit závazky zákazníků k nezaplacení poplatků vůči Agentuře pro vymáhání pohledávek třetích stran podle těchto dohod aby všechny tyto závazky byly okamžitě splatné a splatné, a pozastavit služby společností zákazníkovi, dokud nebudou tyto účty plně zaplaceny.

17. Faktury jsou splatné okamžitě po doručení zákazníkovi. Každá část této faktury, která zůstává neplacená, bude mít úrok ve výši 4 základní sazby, dokud společnost neobdrží plnou platbu.

18. Společnost odpovídá pouze za opravu prací dokončených Společností a nenese odpovědnost za následné škody nebo nároky vyplývající z této nebo jiné práce, která byla v té době přehlížena nebo následně vyžádána a neprovedena.

19. Tyto podmínky a všechny kontakty udělené mezi zákazníkem instalujícím Pro 7 se budou řídit a vykládat v souladu s irským a britským právem a budou podléhat výlučné jurisdikci irského a britského práva.

20. Instalační program Pro nepřijímá žádnou odpovědnost za připojení, která neprovedl na stávajícím potrubí.

21. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za kvalitu vody před nebo po instalaci jakýchkoli jednotek.

Použití tohoto webu podléhá následujícím podmínkám použití:

Obsah stránek tohoto webu je pouze pro vaše obecné informace a pouze pro použití. Změny se podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Ani my, ani třetí strany neposkytují žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkonnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na tomto webu k jakémukoli konkrétnímu účelu. Uznáváte, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a že výslovně vylučujeme odpovědnost za takové nepřesnosti nebo chyby v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

Vaše použití jakýchkoliv informací nebo materiálů na tomto webu je zcela na vlastní riziko, za které nebudeme odpovědni. Je vaší odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím tohoto webu splňovaly vaše specifické požadavky.

Tento web obsahuje materiál, který je vlastněn nebo licencován nám. Tento materiál zahrnuje, ale není omezen, návrh, rozložení, vzhled, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s oznámením o autorských právech, které tvoří součást těchto podmínek.

Všechny ochranné známky uvedené na tomto webu, které nejsou majetkem nebo licencovány provozovateli, jsou na webu uznány.

Nepovolené používání tohoto webového místa může poskytnout nárok na náhradu škody nebo trestný čin.

Tento web může čas od času obsahovat také odkazy na jiné weby. Tyto odkazy jsou poskytovány pro usnadnění poskytování dalších informací. Neznamenají, že jsme podpořili webové stránky. Nemáme žádnou zodpovědnost za obsah propojených webových stránek.

Není možné vytvořit odkaz na tento web z jiného webu nebo dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Water2Buy’s.

Vaše používání tohoto webu a jakýkoliv spor vzniklý z takového použití webu podléhá zákonům Irské republiky.

Vodítka pro video a instalaci

Poskytnutá instalační videa jsou pouze orientační a neměla by být používána jako definitivní příručka pro instalaci. Všechny kroky by měly být dokončeny podle pokynů uvedených v pokynech.
Water2buy není zodpovědný za instalaci vašeho produktu, pokud není k provedení instalace použit schválený instalační program Water2buy.

Vrací zásadu

Před podepsáním pro doručení musí být všechny položky zkontrolovány, zda nejsou přeposlané, protože Water2buy nepřijímají odpovědnost za položky, které byly po podepsání.

Záruční politika.

Nejste-li s nákupem spokojeni, můžete nám ji zaslat zpět, a to do 30 dnů od data zakoupení.

Autorská práva

Tento web a jeho obsah jsou autorskými právy „Water2Buy“ – © „Water2Buy“ TM Water2Buy a Aquasmart jsou registrované ochranné známky. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli přerozdělení nebo rozmnožování části nebo veškerého obsahu v jakékoli formě je zakázáno Kromě těchto:

Můžete si vytisknout nebo stáhnout na místní pevný disk výpisy pouze pro vaše osobní a nekomerční použití.

Obsah můžete zkopírovat do jednotlivých třetích stran pro jejich osobní použití, ale pouze v případě, že uznáváte web jako zdroj materiálu

Je možné, že s výjimkou našeho výslovného písemného svolení distribuujete nebo komerčně zneužíváš obsah. Ani ji nepřenášet ani neukládejte na žádné jiné webové stránky nebo jiné formy elektronického systému načítání.

Povšimněte si, že u položek objednaných od Water2buy je pošta po zakoupení pouze potvrzením o přijetí objednávky a vaše smlouva o zakoupení těchto položek není dokončena, dokud vám nepošleme e-mail s upozorněním, že zboží bylo odesláno.

Odpovědnosti

Společnost neodpovídá za žádné vady v pracích provedených třetími stranami. Společnost nenese žádnou odpovědnost za materiál dodaný zákazníkem nebo třetí stranou nebo nezaručuje její vhodnost, & nenese žádnou odpovědnost za následné škody nebo závady. Společnost nenese žádnou odpovědnost za následné škody nebo závady, pokud bylo zařízení

a s výhradou zneužití nebo nedbalosti.
b opraveno, upraven nebo zfalšován někým jiným, než je agent společnosti.
(c) nedodržení bezpečnostních pokynů & péče, které jsou k dispozici v příručkách Water2buy.

Tyto podmínky & podmínky nesmějí být uvolněny, vypouštěny, doplněny, vykládány, měňovány nebo upraveny jakýmkoli způsobem, s výjimkou písemné listiny podepsané řádně zmocněným zástupcem společnosti, & zákazníkem. Dále tyto termíny & podmínky mají přednost před všemi podmínkami & podmínkami používanými zákazníkem nebo obsaženými nebo uvedenými v jakékoliv dokumentaci zaslané zákazníkem společnosti; vstupem do kontaktu se společností se zákazník neodvolatelně zavazuje upustit od uplatňování takových termínů & podmínek.

Společnost a jakákoliv z našich společností a důstojníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo agenti kterékoli z nich vylučují veškerou odpovědnost a odpovědnost za jakoukoli částku nebo druh ztráty nebo škody, které by mohly vést k vám nebo třetí straně (včetně omezení, jakákoliv přímá, nepřímá, trestní nebo následná ztráta nebo náhrada škody nebo jakákoli ztráta příjmu, zisků, dobré vůle, údajů, smluv, použití peněz, ztráty nebo škod, které vznikají nebo jsou spojeny v jakémkoli ohledu na přerušení podnikání, a zda se jedná o trestný čin (včetně bez omezení nedbalosti), v souvislosti s tímto výrobkem nebo v souvislosti s používáním, neschopností používat nebo s výsledky použití tohoto výrobku.

S výjimkou zranění osob nebo úmrtí způsobených přímo nedbalostí společnosti nebo jejích zaměstnanců nebude poskytovatel licence v žádném případě odpovědný za jakékoli škody, včetně ztracených zisků, ztracených úspor, ztráty dat nebo nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z používání nebo neschopnosti používat výrobek, i když zákazník byl informován o možnosti takových škod. Nic v této licenční smlouvě neomezuje odpovědnost za podvodné prohlášení.