Terminai ir sąlygos – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

1. Šiose sąlygose šie žodžiai turi tokią reikšmę: (a) „Bendrovė“ reiškia „Pro Installer“ (b) „Klientas“ reiškia asmenį ar organizaciją, kuriai „Pro Installer“ sutinka atlikti darbus ir (arba) tiekti medžiagas. „Operatorius“ arba „Inžinierius“ reiškia „Pro“ montuotojo paskirtą atstovą.

Įrengimą teikia „Water2buy pro“ trečioji šalis, atsakinga už patirtus nuostolius ar nuostolius

2. Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti arba atsisakyti darbo. Kai Bendrovė sutinka atlikti darbus Klientui, tuos darbus turi atlikti paskirtas bendrovės darbuotojas savo nuožiūra.

3. Kai Bendrovė su užsakovu susitaria dėl darbų atlikimo datos ir (arba) laiko, įmonė deda visas pastangas, kad paskyrimas būtų išlaikytas. Tačiau įmonė neatsako už pavėluotą ar neatvykusį inžinieriaus darbą.

4. Klientas prisiima išimtinę atsakomybę už Bendrovės sąskaitos apmokėjimą, nebent jis iš pradžių atskleidžia įmonei, kai iš pradžių nurodė Bendrovei atlikti darbus ir (arba) tiekti medžiagas, kad jis veikia trečiosios šalies vardu ( bet neapsiribojant akcine bendrove ar bendrija ir gavus raštišką sąmatą, rašytinėje sąmatoje nurodomas trečiosios šalies pavadinimas.

5. Jei klientas atšaukia savo nurodymus prieš atlikdamas bet kokį darbą ar tiekdamas medžiagas, tada Klientas yra atsakingas už visas susijusias išlaidas kartu su pelnu, kurį bendrovė būtų gavusi, jei darbas būtų atliktas ir (arba) medžiagų, tiekiamų pagal tokias instrukcijas.

6. Jei po to, kai įmonė atliks darbus, Klientas nėra visiškai patenkintas darbais, Klientas per 12 mėnesių raštu praneša apie tai Bendrovei ir suteikia Bendrovei bei jos draudikams galimybę tikrina tokius darbus ir, jei reikia, atlieka visus būtinus taisomuosius darbus. Klientas sutinka, kad jei jis nepraneša Bendrovei, kaip minėta, Bendrovė neatsako už atliktų darbų trūkumus.

7. Jei „Pro“ montuotojui atlikus darbus ir įvykus nutekėjimui, klientas nedelsdamas apie tai raštu praneša „Pro Installer“ ir suteikia „Pro Installer“ ir jo draudikams galimybę patikrinti abu darbus ir, jei reikia, atlikti būtinus taisomuosius darbus. Klientas sutinka, kad jei jis nepraneša „Pro“ montuotojui, kaip minėta, montuotojas neatsako už atliktų darbų trūkumus.

8. Garantija taikoma tik dėl netinkamos gamybos 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos, kai galioja gamintojo garantija. Garantija negalios, jei Bendrovės atliktas / tiekiamas darbas / prietaisas: a) netinkamas naudojimas ar aplaidumas. (b) pataisytas, modifikuotas ar sugadintas bet kurio kito asmens, išskyrus įmonės darbuotoją. Bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokią pasekminę žalą ar kaltę.

9. Bendrovė negarantuos jokių darbų, susijusių su užkimšimais atliekų ir kanalizacijos sistemose ir kt. Bendrovė negarantuos jokio darbo, atlikto pagal kliento nurodymą ir prieš raštišką ar žodinį Operatoriaus / Inžinieriaus patarimą.

Wok garantuojama tik už darbą, kurio tiesiogiai imasi Bendrovė, ir visas mokėjimas buvo atliktas. Visi nesusiję gedimai, atsirandantys dėl rekomenduojamo darbo, kurio neatliko Bendrovė, nebus garantuoti.

Bendrovė nėra atsakinga už jokią žalą ar trūkumus, atsirandančius dėl ne visiškai garantuoto darbo ar neatlikto rekomenduojamo darbo. Darbas nebus garantuojamas, kai operatyvinis darbuotojas pranešė Klientui žodžiu arba pažymėtas varnelėse arba komentaruose / rekomendacijose apie bet kokį kitą susijusį darbą, kuriam reikia skirti dėmesio. Klientas atsako tik už bet kokią pavojingą situaciją, atsižvelgdamas į paskelbtus Corgi nuostatus arba įspėjimą dėl dujų.

10. Kai įmonė sutinka atlikti žemesnės kokybės įrenginių darbus arba įrenginius, kurie toje vietoje yra vyresni nei dešimt metų, tokiems darbams negarantuojama, o bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokių darbų efektyvumą ar kitaip.

11. Bendrovė turi teisę visiškai atlyginti išlaidas ar žalą iš bet kurio darbuotojo / inžinieriaus / rangovo, kurio aplaidumas ar netinkamas darbo atlikimas lemia tai, kad įmonė yra atsakinga už tuos nuostolius ar darbų ištaisymą.

12. Šios sąlygos negali būti išleistos, įvykdytos, papildytos, aiškinamos, keičiamos ar keičiamos jokiu būdu, išskyrus rašytinį dokumentą, pasirašytą tinkamai įgalioto Bendrovės atstovo ir Kliento. Be to, šios sąlygos turi viršenybę prieš visas sąlygas, kurias naudoja klientas arba kurios yra arba yra išdėstytos ar nurodytos dokumentuose, kuriuos Klientas siunčia Bendrovei; sudarydamas sutartį su bendrove, Klientas negrįžtamai sutinka atsisakyti bet kokių tokių sąlygų taikymo.

13. Neteisėtos prekės, kurias Bendrovė pateikia Klientui, neperduodamos Klientui, tačiau Bendrovė pasilieka jas tol, kol Bendrovė iš Kliento gauna pilną apmokėjimą už šias prekes.

14. Kol tokių prekių nuosavybės teisė neperduodama klientui:

Bendrovė turi absoliučius įgaliojimus atsiimti, parduoti ar kitaip prekiauti ar disponuoti visomis, bet kuriomis ar dalimis tokių prekių, kurių nuosavybės teisė priklauso bendrovei. Bendrovei ar bet kuriai iš jos agentai ar įgalioti atstovai turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo patekti į patalpas, kuriose yra sumontuotos, sandėliuojamos ar laikomos prekės arba kurios pagrįstai manoma, kad yra prekės ar bet kokia jų dalis. Bendrovė turi teisę kreiptis į teismą, kad Klientas negalėtų parduoti, perduoti ar kitaip disponuoti tokiomis prekėmis.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, rizika, susijusi su tokiomis prekėmis, perduodama jas Klientui, ir tol, kol Klientas neperėmė tokių prekių nuosavybės teisių, Klientas draudžia tokias prekes pakeisti jų verte, o Klientas nedelsdamas paprašykite pateikti Bendrovei pažymą ar kitus įrodymus, pavyzdžiui, draudimą.

15. Klientas sumokės visus mokesčius, nurodytus Užsakymo formose. Išskyrus atvejus, kai čia ar užsakymo formoje nurodyta kitaip

i. Mokesčiai grindžiami įsigytomis Paslaugomis ir paslaugų sutartimis.

ii. mokėjimo įsipareigojimai nėra atšaukiami, o sumokėti mokesčiai negrąžinami ir

iii. Per atitinkamą sutarties galiojimo laiką negalima sumažinti perkamų kiekių.

16. Jei bet kokia suma, kurią Klientas turi mokėti už įrengimą, paslaugas ar pristatymą, yra pavėluota 45 ar daugiau dienų, mes galime, neribodami kitų savo teisių ir teisių gynimo būdų, pagreitinti Klientų nesumokėtus mokesčio įsipareigojimus trečiosios šalies skolų išieškojimo agentūrai pagal tokias sutartis. kad visi tokie įsipareigojimai taptų nedelsiant mokėtini ir sustabdytų Bendrovių paslaugas Klientui, kol tokios sąskaitos bus visiškai apmokėtos.

17. Sąskaitos turi būti apmokėtos iškart po pristatymo Klientui. Bet kuri tos sąskaitos dalis, kuri lieka neapmokėta, turi sumokėti 4% palūkanas, viršijančias bazinę palūkanų normą, kol Bendrovė gaus pilną apmokėjimą.

18. Bendrovė yra atsakinga tik už bendrovės atliktų darbų atitaisymą ir nėra atsakinga už padarytą žalą ar pretenzijas, atsirandančias dėl šio ar kito nepastebėto ar vėliau prašyto ir tuo metu neatlikto darbo.

19. Šios sąlygos ir visi kontaktai, kuriuos sudaro „Pro installer 7“ klientas, bus reguliuojami ir aiškinami pagal Airijos ir JK įstatymus ir jiems bus taikoma išimtinė Airijos ir JK įstatymų jurisdikcija.

20. „Pro Installer“ neprisiima jokios atsakomybės už jokias jungtis, kurių jis neatliko dėl esamų vamzdžių darbų.

21. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už vandens kokybę prieš įrengiant ar po jo įrengimo.

Norint naudotis šia svetaine, taikomos šios naudojimo sąlygos:

Šios svetainės puslapių turinys skirtas tik jūsų bendrai informacijai ir naudojimui. Jis gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

Nei mes, nei jokios trečiosios šalys neteikiame jokios garantijos dėl šioje svetainėje rastos ar siūlomos informacijos ir medžiagos tikslumo, savalaikiškumo, veikimo, išsamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jūs pripažįstate, kad tokioje informacijoje ir medžiagoje gali būti netikslumų ar klaidų, ir mes aiškiai atmetame atsakomybę už tokius netikslumus ar klaidas, kiek tai leidžia įstatymai.

Bet kokios informacijos ar medžiagos naudojimas šioje svetainėje yra visiškai jūsų pačių rizika, už kurią neatsakome. Jūs esate pats atsakingas už tai, kad visi produktai, paslaugos ar informacija, pasiekiama šioje svetainėje, atitiktų jūsų specifinius reikalavimus.

Šioje svetainėje yra medžiagos, kuri priklauso mums arba yra licencijuota mums. Ši medžiaga apima dizainą, maketą, išvaizdą, išvaizdą ir grafiką, bet tuo neapsiriboja. Dauginti draudžiama, išskyrus autorių teisių pranešimą, kuris yra šių sąlygų dalis.

Visi šioje svetainėje atgaminti prekių ženklai, kurie nėra operatoriaus nuosavybė ar yra licencijuoti operatoriui, yra pripažįstami svetainėje.

Neteisėtas naudojimasis šia svetaine gali būti reikalavimas atlyginti žalą ir (arba) būti nusikalstama veika.

Retkarčiais šioje svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitas svetaines. Šios nuorodos pateikiamos jūsų patogumui, kad suteiktumėte daugiau informacijos. Jie nereiškia, kad mes pritariame svetainei (-ėms). Mes neatsakome už susietos (-ų) svetainės (-ių) turinį.

Negalite kurti nuorodos į šią svetainę iš kitos svetainės ar dokumento be išankstinio rašytinio „Water2Buy“ sutikimo.

Jūsų naudojimuisi šia svetaine ir bet kokiems ginčams, kylantiems dėl tokio interneto naudojimo, taikomi Airijos Respublikos įstatymai.

Vaizdo įrašai ir diegimo vadovai

Pateikti diegimo vaizdo įrašai yra tik orientaciniai ir neturėtų būti naudojami kaip galutinis diegimo vadovas. Visi veiksmai turėtų būti atlikti pagal pateiktus naudojimo vadovus.
„Water2buy“ negali būti atsakinga už jūsų produkto įdiegimą, nebent įdiegimui naudojamas patvirtintas „Water2buy“ montuotojas.

Grąžinimo politika

Prieš pasirašydami pristatymą, visi daiktai turi būti patikrinti, ar nėra defektų, nepriimkite jokių defektų turinčių daiktų, nes „water2buy“ neprisiima atsakomybės už daiktus, už kuriuos pasirašyta.

Pinigų grąžinimo garantijos politika.

Jei nesate patenkintas savo pirkiniu, galite jį atsiųsti mums per 30 dienų nuo pirkimo dienos.

Autorių teisių pranešimas

Šios svetainės ir jos turinio autorių teisės priklauso „Water2Buy“ – © „Water2Buy“ TM water2buy yra registruoti prekių ženklai. Visos teisės saugomos.

Draudžiama bet kokią dalį ar visą turinį perskirstyti ar atgaminti bet kokia forma, išskyrus:

Galite spausdinti arba atsisiųsti į vietinio standžiojo disko ištraukas tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui

Turinį galite nukopijuoti atskiroms trečiosioms šalims asmeniniam naudojimui, tačiau tik tuo atveju, jei pripažįstate, kad svetainė yra medžiagos šaltinis

Jūs negalite platinti ar komerciškai naudoti turinio, išskyrus aiškų rašytinį mūsų sutikimą. Taip pat negalima jo perduoti ar saugoti jokioje kitoje svetainėje ar kitoje elektroninės paieškos sistemoje.

Atkreipkite dėmesį, kad prekėms, užsakytoms iš „Water2buy“, jūsų pašto pirkimo el. Paštas yra tik patvirtinimas apie jūsų užsakymo gavimą, o jūsų sutartis pirkti šias prekes nėra baigta, kol mes jums atsiųsime el. Laišką, pranešdami, kad prekės buvo išsiųstos tu.

Atsakomybė

Bendrovė neatsako už trečiųjų asmenų atliktų darbų trūkumus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už Kliento ar trečiųjų šalių pateiktas medžiagas ir negarantuoja jų tinkamumo bei neprisiima atsakomybės už bet kokią pasekminę žalą ar kaltę. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią pasekminę žalą ar gedimą ten, kur buvusi įranga

a) netinkamas naudojimas ar aplaidumas.
(b) pataisytas, modifikuotas ar sugadintas bet kurio kito asmens, išskyrus įmonės darbuotoją.
c) „Water2buy“ vadovuose pateiktų saugos ir priežiūros patarimų nesilaikymas.
d) kur derva išsiplečia ir sukelia žemą vandens slėgį arba išleidžia dervą į namus dėl netinkamos vandens kokybės naudojamo chloro pertekliaus.

Šios sąlygos negali būti išleistos, patvirtintos, papildytos, aiškinamos, keičiamos ar modifikuojamos jokiu būdu, išskyrus rašytinį dokumentą, pasirašytą tinkamai įgalioto Bendrovės atstovo ir Kliento. Be to, šios sąlygos turi viršenybę prieš visas sąlygas, kurias naudoja Klientas arba kurios yra arba yra išdėstytos ar nurodytos dokumentuose, kuriuos Klientas siunčia Bendrovei; užmezgęs ryšį su bendrove, klientas negrįžtamai sutinka atsisakyti tokių sąlygų taikymo.

Bendrovė ir bet kuri iš mūsų grupės įmonių bei bet kurios iš jų pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, akcininkai ar agentai neprisiima jokios atsakomybės ir atsakomybės už bet kokio dydžio ar rūšies nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti jums ar trečiajai šaliai (įskaitant bet koks tiesioginis, netiesioginis, baudžiamasis ar pasekminis nuostolis ar žala, arba bet koks pajamų, pelno, prestižo, duomenų, sutarčių, pinigų panaudojimo praradimas ar nuostolis ar žala, atsirandanti dėl bet kokio verslo nutrūkimo ar kaip nors dėl to, ar deliktas (įskaitant, be apribojimų, aplaidumą), sutartis ar kitaip), susijęs su šiuo produktu bet kokiu būdu arba dėl šio produkto naudojimo, nesugebėjimo naudoti ar jo rezultatų.

Licencijos davėjas jokiu būdu nebus atsakingas už bet kokią žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastas santaupas, duomenų praradimą ar bet kokį netiesioginį, specialųjį atvejį, išskyrus asmeninius sužalojimus ar mirtį, kurią tiesiogiai sukelia įmonės ar jos darbuotojų aplaidumas. , atsitiktinė ar netiesioginė žala, atsirandanti dėl produkto naudojimo ar nesugebėjimo juo naudotis, net jei Klientui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Niekas šioje licencijos sutartyje neriboja atsakomybės už apgaulingą neteisingą informacijos pateikimą.

Water2Buy Piniginės kredito sąlygos ir sąlygos.

Water2buy piniginė sukurta kaip paslauga, padedanti klientams padengti vandens filtravimo priežiūros išlaidas. Siekiant užtikrinti sąžiningą naudojimą visiems, piniginės kredito naudojimui taikomos kai kurios taisyklės ir sąlygos.

Kredito naudojimo norma: Visada taikomas kredito naudojimo tarifas. Kredito naudojimo norma nurodo, kokią viso paskyroje esančio kredito dalį galite panaudoti vienam užsakymui.
Įprastas veikimo diapazonas yra 0–100 % „Water2buy“ yra vienintelis šio kurso nustatymo veiksnys, o „water2buy“ nuožiūra gali taikyti arba koreguoti šį tarifą bet kuriuo metu be įspėjimo.

Kredito vertė: Water2buy piniginės kreditas neturi piniginės vertės, jis neturi piniginės vertės ir negali būti išpirktas kaip grynieji. Piniginės kreditą galima naudoti tik svetainėje water2buy.com

Kredito galiojimo laikas: kreditas jūsų paskyroje nustos galioti, kai jūsų water2buy.com paskyroje nebus vykdomas užsakymas. Galiojimo laikas automatiškai pratęsiamas nuo paskutinės užsakymo datos paskyroje + kredito laikotarpio trukmės. Water2buy pasilieka teisę keisti viso kredito laikotarpio trukmę ir dabartines galiojimo datas. Įprasta laikotarpio trukmė yra 12 mėnesių.

Teisė atsisakyti paslaugos: „Water2buy“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be jokios atsakomybės atšaukti kredito paslaugą iš visų sąskaitų.

Šios sąlygos yra susijusios su visomis Water2buy taisyklėmis ir sąlygomis, kurios taikomos visoms operacijoms water2buy.com

Naudodami Water2buy piniginės kreditą sutinkate su šiomis sąlygomis, jums nereikia naudoti savo Water2buy piniginės.

Ačiū.