Voorwaarden – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

1. Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis: (a) “Het Bedrijf” betekent Pro Installer (b) “De Klant” betekent de persoon of organisatie voor wie de Pro-installateur ermee instemt werken uit te voeren en / of materialen te leveren. De “bediener” of “Ingenieur” betekent de vertegenwoordiger aangewezen door de Pro-installateur.

De installatie wordt verzorgd door Water2buy pro, een derde partij die verantwoordelijk is voor opgelopen schade of verlies

2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht werkzaamheden te weigeren of te weigeren. Wanneer het bedrijf ermee instemt om werken voor de klant uit te voeren, zullen die werken naar eigen goeddunken worden uitgevoerd door de aangewezen medewerker van het bedrijf.

3. Waar de datum en / of tijd voor de uit te voeren werken door het bedrijf met de klant is overeengekomen, zal het bedrijf al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de afspraak wordt nagekomen. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor te laat of niet aanwezig zijn van een ingenieur.

4. De klant aanvaardt als enige aansprakelijkheid om de rekening van het bedrijf te zuiveren, tenzij hij / zij aan het bedrijf bekendmaakt wanneer hij het bedrijf in eerste instantie opdracht geeft om werk uit te voeren en / of materialen te leveren die hij / zij namens een derde partij handelt (inclusief, maar niet beperkt tot, een naamloze vennootschap of maatschap en bij ontvangst van een schriftelijke schatting verschijnt de naam van de derde op de schriftelijke schatting.

5. Indien de klant zijn instructies annuleert voordat er werkzaamheden worden verricht of materialen worden geleverd, is de klant aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende uitgaven, samen met de winst die het bedrijf zou hebben gemaakt als het werk was uitgevoerd en / of materialen geleverd in overeenstemming met dergelijke instructies.

6. Indien de opdrachtgever, nadat het bedrijf de werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet geheel tevreden is met de werkzaamheden, dan dient de opdrachtgever dit binnen 12 maanden schriftelijk aan het bedrijf te melden en zal de opdrachtgever en haar verzekeraars in de gelegenheid worden gesteld zowel het inspecteren van dergelijke werken, als het uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden indien nodig. De Klant aanvaardt dat indien hij of zij nalaat de Vennootschap op de hoogte te brengen, de Vennootschap niet aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken in de uitgevoerde werken.

7. Indien, nadat de Pro-installateur de werkzaamheden heeft uitgevoerd, en er is een lek, zal de klant de Pro-installateur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en zal hij de Pro-installateur en zijn verzekeraars de gelegenheid bieden om dergelijke werken te inspecteren. , & indien nodig de nodige herstelwerkzaamheden uitvoeren. De klant aanvaardt dat indien hij nalaat de Pro-installateur op de hoogte te brengen, de installateur niet aansprakelijk is voor eventuele gebreken in de uitgevoerde werken.

8. De garantie geldt alleen voor werkuren met betrekking tot fabricagefouten gedurende 12 maanden vanaf de datum van voltooiing met de fabrieksgarantie van kracht. De garantie vervalt indien het werk / toestel voltooid / geleverd door het bedrijf: (a) Onderhevig aan misbruik of nalatigheid. (b) Gerepareerd, gewijzigd of geknoeid door iemand anders dan een medewerker van het Bedrijf. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of fout.

9. Het bedrijf staat niet in voor enig werk met betrekking tot verstoppingen in afval- en afvoersystemen etc. Het bedrijf staat niet in voor enig werk dat wordt uitgevoerd in opdracht van de klant en tegen het schriftelijke of mondelinge advies van de Operator / Engineer.

Wok is alleen gegarandeerd met betrekking tot werk dat rechtstreeks door het bedrijf is uitgevoerd en de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle niet-gerelateerde fouten die voortkomen uit aanbevolen werk dat niet door het bedrijf is uitgevoerd, worden niet gegarandeerd.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of defect als gevolg van werk dat niet volledig is gegarandeerd of waar aanbevolen werk niet is uitgevoerd. Werk valt niet onder de garantie als de klant door de medewerker mondeling of aangegeven is in aangevinkte vakjes of in opmerkingen / aanbevelingen van enig ander gerelateerd werk dat aandacht vereist. De klant is als enige aansprakelijk voor elke gevaarlijke situatie met betrekking tot de Corgi-voorschriften of de afgegeven gaswaarschuwing.

10. Wanneer het bedrijf ermee instemt om werken uit te voeren aan installaties van inferieure kwaliteit of aan eenheden die in die staat ouder zijn dan tien jaar, wordt geen garantie gegeven met betrekking tot dergelijke werken en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de effectiviteit van dergelijke werken of anders.

11. Het bedrijf heeft het recht om de kosten of schade volledig te verhalen op elke operator / ingenieur / aannemer wiens nalatigheid of gebrekkig vakmanschap ertoe leidt dat het bedrijf aansprakelijk is voor die schade of herstel van het werk.

12. Deze algemene voorwaarden mogen op geen enkele manier worden vrijgegeven, ontladen, aangevuld, geïnterpreteerd, gewijzigd of gewijzigd, behalve door een schriftelijk instrument ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf en door de klant. Verder hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle algemene voorwaarden die door de klant worden gebruikt of die zijn vervat of uiteengezet of waarnaar wordt verwezen in documentatie die door de klant naar het bedrijf wordt gestuurd; door een contract aan te gaan met het bedrijf, stemt de Klant er onherroepelijk mee in af te zien van de toepassing van dergelijke voorwaarden.

13. Eigendom van goederen die door het bedrijf aan de klant worden geleverd, gaat niet over op de klant, maar wordt door het bedrijf behouden totdat de volledige betaling voor dergelijke goederen door het bedrijf van de klant is ontvangen.

14. Totdat de eigendom van dergelijke goederen op de klant is overgegaan:

Het bedrijf heeft de absolute bevoegdheid om alle of een deel van dergelijke goederen waarvan de eigendomsrechten bij het bedrijf blijven, terug te nemen, te verkopen of anderszins af te handelen of te vervreemden.Voor het in (i) hierboven gespecificeerde doel, het bedrijf of een van agenten of gemachtigde vertegenwoordigers hebben het recht om te allen tijde en zonder kennisgeving gebouwen te betreden waarin goederen of een deel daarvan zijn geïnstalleerd, opgeslagen of bewaard, of waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat dit het geval is. Het bedrijf heeft het recht om een gerechtelijk bevel in te roepen om te voorkomen dat de klant dergelijke goederen verkoopt, overdraagt of anderszins vervreemdt.

Niettegenstaande het voorgaande, gaat het risico van dergelijke goederen over bij levering ervan aan de klant, en totdat het eigendomsrecht van dergelijke goederen op de klant is overgegaan, zal de klant dergelijke goederen verzekeren tegen hun vervangingswaarde en zal de klant onmiddellijk, na verzoek, het Bedrijf een certificaat of ander bewijs, zoals een verzekering, verstrekken.

15. De klant zal alle vergoedingen betalen die zijn gespecificeerd in bestelformulieren. Tenzij anders vermeld hierin of in een Bestelformulier

ik. Vergoedingen zijn gebaseerd op gekochte services en serviceovereenkomsten.

ii. betalingsverplichtingen kunnen niet worden opgezegd, en betaalde vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd, en

iii. Aangekochte hoeveelheden kunnen niet worden verlaagd tijdens de betreffende looptijd van de overeenkomst.

16. Als enig bedrag dat de klant verschuldigd is voor installatie, diensten of leveringen 45 dagen of meer te laat is, kunnen we, zonder onze andere rechten en rechtsmiddelen te beperken, de verplichtingen van de klant aan onbetaalde vergoedingen aan een derde incassobureau uit hoofde van dergelijke overeenkomsten versnellen. zodat al deze verplichtingen onmiddellijk opeisbaar worden en de diensten van het Bedrijf aan de Klant worden opgeschort totdat deze rekeningen volledig zijn betaald.

17. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij levering aan de klant. Op elk deel van die factuur dat onbetaald blijft, wordt een rente van 4% over het basistarief in rekening gebracht totdat de volledige betaling door de Vennootschap is ontvangen.

18. Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor het herstellen van door het bedrijf voltooide werken en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor daaruit voortvloeiende schade of claims die voortvloeien uit dit of ander werk dat over het hoofd is gezien of later is aangevraagd en op dat moment niet is uitgevoerd.

19. Deze algemene voorwaarden en alle contacten tussen de Pro-installateur 7 Klant worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse en Britse wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse en Britse wetgeving.

20. De Pro-installateur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele verbindingen die hij niet heeft gemaakt op bestaand leidingwerk.

21. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit voor of na geïnstalleerde units.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Uw gebruik van enige informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-mededeling, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website (s).

U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Water2Buy.

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van de Republiek Ierland.

Video- en installatiehandleidingen

De meegeleverde installatievideo’s zijn alleen bedoeld als richtlijn en mogen niet worden gebruikt als een definitieve installatiegids. Alle stappen moeten worden uitgevoerd volgens de meegeleverde instructiehandleidingen.
Water2buy is niet verantwoordelijk voor de installatie van uw product, tenzij een erkende Water2buy-installateur wordt gebruikt om de installatie uit te voeren.

Retourbeleid

Alle items moeten op defecten worden gecontroleerd voordat ze voor levering tekenen, accepteer geen items die defect zijn, aangezien water2buy geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor items waarvoor is getekend.

Geld-terug-garantiebeleid.

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen 30 dagen na de aankoopdatum zonder vragen naar ons terugsturen.

copyright melding

Deze website en de inhoud ervan vallen onder het copyright van “Water2Buy” – © “Water2Buy” TM water2buy is een geregistreerd handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve het volgende:

U mag uittreksels afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal

U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of andere vorm van elektronisch opzoeksysteem.

Houd er rekening mee dat voor artikelen die bij Water2buy zijn besteld, uw e-mail na aankoop slechts een ontvangstbevestiging van uw bestelling is en uw contract om deze artikelen te kopen pas compleet is als we u een e-mail sturen om u te laten weten dat de artikelen zijn verzonden naar u.

Aansprakelijkheid

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de werken uitgevoerd door derden. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en garandeert de geschiktheid van door de klant of derden geleverde materialen, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of fout. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of defect aan de apparatuur

(a) Onderhevig aan misbruik of nalatigheid.
(b) Gerepareerd, gewijzigd of geknoeid door iemand anders dan een medewerker van het Bedrijf.
(c) Het niet opvolgen van het veiligheids- en onderhoudsadvies in de water2buy-handleidingen.
(d) Waar hars uitzet en een lage waterdruk veroorzaakt of hars in huis afgeeft als gevolg van een slechte waterkwaliteit, wordt overtollig chloor gebruikt.

Deze algemene voorwaarden mogen op geen enkele manier worden vrijgegeven, vrijgegeven, aangevuld, geïnterpreteerd, gevarieerd of gewijzigd, behalve door een schriftelijk instrument ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf en door de klant. Verder hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle algemene voorwaarden die door de klant worden gebruikt of die zijn vervat of uiteengezet of waarnaar wordt verwezen in documentatie die door de klant naar het bedrijf wordt gestuurd; door een contact met het bedrijf aan te gaan, stemt de klant er onherroepelijk mee in af te zien van de toepassing van dergelijke algemene voorwaarden.

Het bedrijf en een van onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag of soort verlies of schade dat kan leiden tot u of een derde partij (inclusief zonder beperking, enige directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of schade, of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en al dan niet in onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) in verband met dit product op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van dit product.

Behalve met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden direct veroorzaakt door de nalatigheid van het Bedrijf of zijn werknemers, zal de Licentiegever in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens of enige indirecte, speciale incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het product te gebruiken, zelfs als de klant op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niets in deze licentieovereenkomst beperkt de aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Algemene voorwaarden Water2Buy Wallet-tegoed.

Water2buy-portemonnee is ontworpen als een service om klanten te helpen met de kosten van het onderhouden van waterfiltratie. Om eerlijk gebruik voor iedereen te garanderen, zijn enkele Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van portemonneetegoed.

Kredietgebruikstarief: Er is te allen tijde een kredietgebruikstarief van toepassing. Het gebruikspercentage van het tegoed geeft aan hoeveel van het totale tegoed in uw account u voor een enkele bestelling kunt gebruiken.
Het normale werkingsbereik is 0-100%. Water2buy is de enige bepaling van dit tarief en het is geheel aan water2buy’s afstamming om dit tarief op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toe te passen of aan te passen.

Kredietwaarde: Water2buy portemonneetegoed heeft geen geldwaarde, het heeft geen contante waarde en kan niet als contant geld worden ingewisseld. Het portemonneetegoed kan alleen worden gebruikt op water2buy.com

Tegoed vervalt: Het tegoed in uw account vervalt na een periode van geen bestellingsactiviteit op uw water2buy.com account. De vervaldatum wordt automatisch verlengd vanaf uw laatste besteldatum op uw account + de duur van de kredietperiode. Water2buy behoudt zich het recht voor om de duur van de periode en de huidige vervaldata van alle tegoeden te wijzigen. De normale duur van de periode is 12 maanden.

Recht om service in te trekken: Water2buy behoudt zich het recht voor om de kredietservice op elk moment en zonder enige aansprakelijkheid van alle accounts in te trekken.

Deze voorwaarden zijn in combinatie met de volledige algemene voorwaarden van Water2buy, die van toepassing zijn op alle transacties op water2buy.com

Door gebruik te maken van Water2buy portemonneetegoed accepteert u deze voorwaarden, u hoeft uw Water2buy portemonnee niet te gebruiken.

Dank je.