Regulamin – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe wyrazy będą miały następujące znaczenie: (a) „Firma” oznacza Instalatora Pro (b) „Klient” oznacza osobę lub organizację, dla której Instalator Pro zgadza się wykonać prace i / lub dostarczyć materiały. „Pracownik” lub „Inżynier” oznacza przedstawiciela wyznaczonego przez profesjonalnego instalatora.

Instalacja jest dostarczana przez firmę Water2buy pro, która jest odpowiedzialna za wszelkie poniesione szkody lub straty

2. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub odmowy pracy według własnego uznania. W przypadku, gdy Firma zgodzi się na wykonanie prac dla Klienta, prace te zostaną podjęte przez wyznaczonego pracownika Spółki według jej wyłącznego uznania.

3. Jeżeli data i / lub godzina wykonania prac została uzgodniona przez Spółkę z Klientem, wówczas Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dotrzymanie terminu. Jednak firma nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie lub nieobecność inżyniera.

4. Klient przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za spłacenie konta Firmy, chyba że ujawni firmie, kiedy początkowo zleca Firmie wykonanie prac i / lub dostarczenie materiałów, że działa w imieniu strony trzeciej (w tym: ale nie ograniczając się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej i otrzymując pisemne oszacowanie, nazwa strony trzeciej pojawia się w pisemnym oszacowaniu.

5. Jeśli klient anuluje swoje polecenia przed wykonaniem jakichkolwiek prac lub dostarczeniem materiałów, wówczas klient będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z tym wydatki wraz z zyskiem, który zostałby osiągnięty przez Firmę, gdyby praca została wykonana i / lub materiały dostarczone zgodnie z tymi instrukcjami.

6. Jeżeli po wykonaniu prac przez firmę, klient nie jest w pełni zadowolony z prac, wówczas klient w ciągu 12 miesięcy przekaże Spółce pisemne powiadomienie i zapewni Spółce i jej ubezpieczycielom możliwość zarówno inspekcja takich prac, jak i przeprowadzanie wszelkich niezbędnych prac naprawczych, jeśli to konieczne. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie powiadomi Spółki w powyższy sposób, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wady w wykonanych pracach.

7. Jeżeli po wykonaniu prac przez Instalatora Pro i nastąpi wyciek, Klient niezwłocznie powiadomi o tym Instalatora Pro na piśmie i zapewni Instalatorowi oraz jego ubezpieczycielom możliwość sprawdzenia takich prac. i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac naprawczych, jeśli to konieczne. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie powiadomi Pro Instalatora w powyższy sposób, wówczas Instalator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w wykonanych pracach.

8. Gwarancja obejmuje tylko robociznę z tytułu wadliwego wykonania przez 12 miesięcy od daty zakończenia z obowiązującą gwarancją producenta. Gwarancja traci ważność, jeśli praca / urządzenie wykonane / dostarczone przez Firmę jest: (a) Z zastrzeżeniem niewłaściwego użycia lub zaniedbania. (b) Naprawiane, modyfikowane lub modyfikowane przez kogokolwiek innego niż pracownik Firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody lub wady.

9. Firma nie gwarantuje żadnych prac związanych z Zatorami w systemach kanalizacyjnych itp. Firma nie gwarantuje żadnych prac podjętych na polecenie klienta oraz wbrew pisemnej lub ustnej porady Operatora / Inżyniera.

Wok jest objęty gwarancją tylko w odniesieniu do pracy bezpośrednio wykonanej przez Firmę i pełna płatność została dokonana. Wszelkie wady niezwiązane z zalecanymi pracami, które nie zostały podjęte przez Firmę, nie będą objęte gwarancją.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wady wynikające z pracy, która nie jest w pełni gwarantowana lub gdy zalecane prace nie zostały wykonane. Praca nie będzie objęta gwarancją, jeśli klient został powiadomiony przez pracownika ustnie lub wskazany w zaznaczonych polach lub w komentarzach / zaleceniach dotyczących innych powiązanych prac, które wymagają uwagi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za każdą niebezpieczną sytuację w odniesieniu do wydanego Regulaminu Corgi lub Ostrzeżenia o Gazie.

10. W przypadku, gdy Spółka zgodzi się na wykonanie prac na instalacjach gorszej jakości lub na jednostkach, które w tym stanie mają więcej niż dziesięć lat, nie udziela się żadnej gwarancji w odniesieniu do takich prac i Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność takich prac lub Inaczej.

11. Firma jest uprawniona do pełnego odzyskania kosztów lub szkód od każdego operatora / inżyniera / wykonawcy, którego zaniedbanie lub wadliwe wykonanie skutkuje odpowiedzialnością firmy za te uszkodzenia lub naprawę robót.

12. Niniejsze warunki nie mogą być udostępniane, usuwane, uzupełniane, interpretowane, zmieniane lub modyfikowane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez należycie upoważnionego przedstawiciela Spółki i Klienta. Ponadto niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami stosowanymi przez klienta lub zawartymi, określonymi lub przywołanymi w jakiejkolwiek dokumentacji przesłanej przez klienta do Spółki; zawierając umowę z firmą, Klient nieodwołalnie zobowiązuje się zrzec się stosowania takich warunków.

13. Prawo własności do jakichkolwiek towarów dostarczonych przez Firmę Klientowi nie przechodzi na Klienta, ale pozostaje przez Firmę do momentu otrzymania pełnej zapłaty za te towary od Klienta przez Firmę.

14. Do czasu przejścia prawa własności do takiego towaru na Klienta:

Firma ma bezwzględne prawo do przejęcia, sprzedaży lub w inny sposób zajmowania się lub rozporządzania wszystkimi, dowolnymi lub częściowymi towarami, do których firma pozostaje właścicielem, W celu określonym w (i) powyżej, Spółkę lub jakikolwiek z jej agenci lub upoważnieni przedstawiciele mają prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wchodzić do pomieszczeń, w których towary lub jakakolwiek ich część są instalowane, składowane lub przechowywane, lub w których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że takie są. Spółka jest uprawniona do zwrócenia się do sądu o nakazanie uniemożliwienia Klientowi sprzedaży, przekazania lub innego zbycia takich towarów.

Niezależnie od powyższego, ryzyko związane z takimi towarami przechodzi w momencie ich dostawy na Klienta i do czasu przejścia tytułu prawnego do tych towarów na Klienta, Klient powinien ubezpieczyć te towary do ich wartości zastępczej, a Klient niezwłocznie, po zażądać, dostarczyć Spółce zaświadczenie lub inne dowody, takie jak ubezpieczenie.

15. Klient uiści wszelkie opłaty określone w Formularzach Zamówień. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub w Formularzu zamówienia

ja. Opłaty są oparte na zakupionych usługach i umowach serwisowych.

ii. zobowiązań płatniczych nie można anulować, a wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, oraz

iii. Zakupione ilości nie mogą ulec zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy.

16. Jeśli jakakolwiek kwota należna od Klienta za instalację, usługi lub dostawy jest przeterminowana 45 lub więcej dni, możemy, bez ograniczania naszych innych praw i środków zaradczych, przyspieszyć zobowiązania Klientów w zakresie nieuiszczonych opłat wobec zewnętrznej agencji windykacyjnej na podstawie takich umów tak, aby wszystkie takie zobowiązania stały się natychmiast wymagalne i wymagalne, i zawiesić usługi Spółki na rzecz Klienta do czasu pełnej spłaty takich rachunków.

17. Faktury płatne są niezwłocznie po ich dostarczeniu do Klienta. Każda nieopłacona część tej faktury będzie podlegać oprocentowaniu w wysokości 4% stawki bazowej do momentu otrzymania pełnej płatności przez Spółkę.

18. Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prace naprawcze wykonane przez Spółkę i nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody lub roszczenia wynikające z tej lub innych prac przeoczonych lub później żądanych i niepodjętych w tym czasie.

19. Niniejsze warunki i wszelkie kontakty zawarte między Klientem instalatora Pro 7 będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim i brytyjskim oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji prawa irlandzkiego i brytyjskiego.

20. Instalator Pro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek połączenia, których nie wykonał na istniejących rurociągach.

21. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody przed lub po zainstalowaniu jakichkolwiek urządzeń.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

Treść stron tej witryny służy wyłącznie do celów informacyjnych. Może ulec zmianie bez powiadomienia.

Ani my, ani żadna osoba trzecia nie daje żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają określone wymagania.

Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Ten materiał obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z uwagą o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane dla operatora, są potwierdzone na tej stronie.

Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny internetowej może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo.

Od czasu do czasu niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody i zawierają dodatkowe informacje. Nie oznaczają, że popieramy witrynę (y). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość połączonych stron internetowych.

Nie możesz utworzyć łącza do tej witryny z innej witryny internetowej lub dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody Water2Buy.

Korzystanie przez użytkownika z tej witryny internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Republiki Irlandii.

Przewodniki wideo i instalacji

Dołączone filmy instalacyjne mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako ostateczny przewodnik po instalacji. Wszystkie kroki należy wykonać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami obsługi.
Water2buy nie może odpowiadać za instalację Twojego produktu, chyba że do przeprowadzenia instalacji zostanie użyty zatwierdzony instalator Water2buy.

Polityka zwrotów

Wszystkie przedmioty muszą zostać sprawdzone pod kątem wad przed podpisaniem umowy na dostawę, nie przyjmuj żadnych uszkodzonych przedmiotów, ponieważ water2buy nie przyjmuje odpowiedzialności za przedmioty po podpisaniu umowy.

Polityka gwarancji zwrotu pieniędzy.

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz odesłać go do nas, bez zadawania pytań w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie do tej strony internetowej i jej zawartości należą do „Water2Buy” – © „Water2Buy” TM water2buy jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakakolwiek redystrybucja lub powielanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie jest zabronione z wyjątkiem następujących:

Możesz drukować lub pobierać na lokalny dysk twardy wyciągi wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego

Możesz kopiować zawartość do poszczególnych stron trzecich na własny użytek, ale tylko wtedy, gdy potwierdzi się, że strona internetowa jest źródłem materiału

Treści nie wolno rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie, chyba że za naszą wyraźną pisemną zgodą. Nie możesz ich również przesyłać ani przechowywać na żadnej innej stronie internetowej lub w innej formie elektronicznego systemu wyszukiwania.

Należy pamiętać, że w przypadku przedmiotów zamówionych w Water2buy wiadomość e-mail po dokonaniu zakupu jest jedynie potwierdzeniem otrzymania zamówienia, a umowa zakupu tych przedmiotów nie jest kompletna, dopóki nie wyślemy Ci wiadomości e-mail z powiadomieniem, że produkty zostały wysłane do ty.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki w pracach osób trzecich. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Klienta lub osoby trzecie ani nie gwarantuje ich przydatności, a także nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wady wynikowe. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze lub usterki w miejscu, w którym znajdował się sprzęt

(a) Z zastrzeżeniem niewłaściwego użycia lub zaniedbania.
(b) Naprawiane, modyfikowane lub modyfikowane przez kogokolwiek innego niż pracownik Firmy.
(c) Niezastosowanie się do porad dotyczących bezpieczeństwa i pielęgnacji dostępnych w instrukcjach water2buy.
(d) Gdy żywica rozszerza się i powoduje niskie ciśnienie wody lub uwalnia żywicę do domu z powodu złej jakości wody, nadmiaru użytego chloru.

Niniejsze warunki nie mogą być publikowane, zwalniane, uzupełniane, interpretowane, zmieniane ani modyfikowane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez należycie upoważnionego przedstawiciela Firmy i Klienta. Ponadto niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami stosowanymi przez Klienta lub zawartymi, określonymi lub przywołanymi w jakiejkolwiek dokumentacji przesłanej przez Klienta Spółce; nawiązując kontakt ze Spółką, Klient nieodwołalnie zgadza się zrzec się stosowania takich warunków.

Spółka i wszystkie spółki należące do naszej grupy oraz kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub przedstawiciele któregokolwiek z nich wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla Ciebie lub osoby trzeciej (w tym bez ograniczenia, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wynikowe straty lub szkody, lub jakakolwiek utrata dochodu, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy lub strat lub szkód wynikających z lub związanych w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności, a także delikt (w tym między innymi zaniedbanie), umowa lub w inny sposób) w związku z tym produktem w jakikolwiek sposób lub w związku z używaniem, niemożnością użycia lub rezultatami używania tego produktu.

Z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci spowodowanych bezpośrednio przez zaniedbanie Spółki lub jej pracowników, w żadnym wypadku Licencjodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, w tym za utracone korzyści, utracone oszczędności, utratę danych lub jakiekolwiek pośrednie, szczególne , przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z używania lub niemożności korzystania z Produktu, nawet jeśli Klient został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie ogranicza odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd.

Warunki i postanowienia dotyczące kredytów w portfelu Water2Buy.

Portfel Water2buy został zaprojektowany jako usługa pomagająca klientom w kosztach utrzymania filtracji wody. Aby zapewnić wszystkim uczciwy użytek, niektóre Warunki mają zastosowanie do korzystania z kredytów w portfelu.

Wskaźnik wykorzystania kredytu: Przez cały czas obowiązuje wskaźnik wykorzystania kredytu. Wskaźnik wykorzystania kredytu określa, jaką część całkowitego kredytu na koncie możesz wykorzystać na pojedyncze zamówienie.
Normalny zakres działania to 0-100% Water2buy jest jedynym wyznacznikiem tej stawki, a zastosowanie lub dostosowanie tej stawki w dowolnym momencie bez uprzedzenia zależy wyłącznie od zejścia water2buy.

Wartość kredytu: Kredyt w portfelu Water2buy nie ma wartości pieniężnej, nie ma wartości pieniężnej i nie można go wymienić na gotówkę. Kredyt w portfelu można wykorzystać tylko na water2buy.com

Wygaśnięcie kredytu: Kredyt na Twoim koncie wygaśnie po okresie braku aktywności na Twoim koncie water2buy.com. Wygaśnięcie wygaśnie automatycznie od daty ostatniego zamówienia na koncie + długość okresu kredytowania. Water2buy zastrzega sobie prawo do zmiany długości okresu i aktualnych dat wygaśnięcia wszystkich kredytów. Normalna długość okresu to 12 miesięcy.

Prawo do wycofania usługi: Water2buy zastrzega sobie prawo do wycofania usługi kredytowej ze wszystkich kont w dowolnym momencie bez żadnej odpowiedzialności.

Niniejsze warunki są w połączeniu z pełnymi Warunkami Water2buy, które mają zastosowanie do wszystkich transakcji na water2buy.com

Korzystając z kredytu w portfelu Water2buy, akceptujesz te warunki, nie musisz używać portfela Water2buy.

Dziękuję Ci.