Villkor – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

1. I dessa termer och villkor har följande ord följande betydelse: (a) ”Företaget” betyder Pro Installer (b) ”Kunden” avser den person eller organisation för vilken Pro Installer samtycker till att utföra arbeten och / eller leverera material. Med ”operativ” eller ”Ingenjör” avses den representant som utsetts av Pro-installatören.

Installationen tillhandahålls av Water2buy pro en tredje part som ansvarar för eventuella skador eller förluster

2. Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avvisa arbete efter eget gottfinnande. Om företaget samtycker till att utföra arbeten för kunden ska dessa arbeten utföras av den utsedda operatören av företaget efter eget gottfinnande.

3. Om datum och / eller tid för arbeten som ska utföras överenskommes av företaget med kunden, ska företaget göra sitt bästa för att säkerställa att utnämningen hålls. Företaget är emellertid inte ansvarigt för ingenjörs sent eller inte närvaro.

4. Kunden ansvarar ensamt för ansvarsfrihet för företagets konto såvida han / hon inte avslöjar för företaget när han först instruerade företaget att utföra arbete och / eller tillhandahålla material som han / hon agerar på uppdrag av en tredje part (inklusive, men inte begränsat till, ett aktiebolag eller partnerskap och ta emot en skriftlig uppskattning, namnet på tredje part visas på den skriftliga uppskattningen.

5. Om kunden annullerar sina instruktioner innan något arbete utförs eller material levereras, är kunden ansvarig för alla relaterade utgifter tillsammans med den vinst som företaget skulle ha gjort om arbetet hade utförts & / eller material som levereras i enlighet med sådana instruktioner.

6. Om, efter att företaget har utfört arbetena, inte kunden är helt nöjd med arbeten, ska kunden inom 12 månader skriftligen meddela företaget och ge företaget och dess försäkringsgivare möjlighet att både inspektera sådana arbeten och utföra nödvändiga avhjälpande arbeten om så är lämpligt. Kunden accepterar att om han eller hon inte underrättar företaget som nämnts, är företaget inte ansvarigt för eventuella brister i utförda arbeten.

7. Om, efter att Pro Installer har utfört arbetena och det läcker, ska Kunden skriftligen meddela Pro Installer omedelbart och ska ge Pro Installer och dess försäkringsgivare möjlighet att båda inspektera sådana arbeten , och vid behov utföra nödvändiga avhjälpande åtgärder. Kunden accepterar att om han inte meddelar Pro Installatören som nämnts, är Installatören inte ansvarig för eventuella brister i utförda arbeten.

8. Garantin gäller endast arbete vid felaktigt utförande i 12 månader från det datum då tillverkarens garanti gäller. Garantin blir ogiltig om arbetet / apparaten färdigställd / levererad av företaget är: (a) Föremål för missbruk eller vårdslöshet. (b) Repareras, modifieras eller manipuleras av någon annan än ett företag. Företaget tar inget ansvar för följdskador eller fel.

9. Företaget garanterar inte något arbete avseende blockeringar i avfalls- och avloppssystem etc. Företaget garanterar inte något arbete som utförs på instruktioner från kunden och mot den operativa / ingenjörens skriftliga eller muntliga råd.

Wok garanteras endast för arbete som företaget utför direkt och full betalning har gjorts. Eventuella icke-relaterade fel som uppstår på grund av rekommenderat arbete som inte har utförts av företaget kan inte garanteras.

Företaget ska inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för skador eller defekter som härrör från arbete som inte är helt garanterat eller där rekommenderat arbete inte har utförts. Arbetet ger ingen garanti om kunden har meddelats av operatören muntligt eller anges i kryssrutor eller i kommentarer / rekommendationer från något annat relaterat arbete som kräver uppmärksamhet. Kunden är ensamt ansvarig för alla farliga situationer med avseende på Corgi-föreskrifter eller gasvarningsmeddelande.

10. Om företaget samtycker till att utföra arbeten på installationer av sämre kvalitet eller på enheter som är över tio år gamla på den platsen ges ingen garanti för sådana arbeten och företaget tar inget ansvar för effektiviteten av sådana arbeten eller annat.

11. Företaget har rätt att helt ersätta kostnader eller skador från alla operatörer / ingenjörer / entreprenörer vars oaktsamhet eller felaktigt utförande leder till att företaget är ansvarigt för dessa skador eller rättelse av arbetet.

12. Dessa villkor får inte släppas, släppas, kompletteras, tolkas, varieras eller modifieras på något sätt förutom genom ett skriftligt instrument undertecknat av en behörig representant för företaget och av kunden. Vidare gäller dessa villkor och villkor framför alla villkor som används av kunden eller som finns eller anges eller hänvisas till i all dokumentation som skickas av kunden till företaget; genom att ingå ett avtal med företaget samtycker kunden oåterkalleligt till att avstå från tillämpningen av sådana villkor.

13. Äganderätten till alla varor som levereras av företaget till kunden övergår inte till kunden utan ska behållas av företaget tills full betalning för sådana varor har mottagits från kunden av företaget.

14. Tills äganderätten till sådana varor har övergått till Kunden:

Företaget ska ha absolut auktoritet att återta, sälja eller på annat sätt handla med eller avyttra alla, några eller delar av sådana varor i vilka äganderätten förblir i företaget. För det ändamål som anges i (i) ovan, företaget eller något av dess agenter eller auktoriserade ombud har när som helst och utan föregående meddelande rätt att komma in i lokaler där varor eller delar därav är installerade, lagrade eller förvarade eller rimligen anses vara så. Företaget har rätt att begära domstolsföreläggande för att hindra kunden från att sälja, överföra eller på annat sätt avyttra sådana varor.

Trots det ovanstående ska risken i sådana varor överlämnas vid leverans av densamma till kunden, och tills dess att äganderätten till sådana varor har övergått till kunden, ska kunden försäkra sådana varor till deras ersättningsvärde och kunden ska genast begära, ge företaget ett intyg eller annan bevisning som försäkring.

15. Kunden betalar alla avgifter som anges i beställningsformuläret. Om inte annat anges häri eller i ett beställningsformulär

i. Avgifterna baseras på köpta tjänster och serviceavtal.

ii. betalningsförpliktelser kan inte annulleras och betalade avgifter återbetalas inte, och

iii. Kvantiteter som köpts kan inte minskas under den relevanta avtalstiden.

16. Om ett belopp som kunden betalar för installation, tjänster eller leveranser är försenat med 45 eller fler dagar, kan vi, utan att begränsa våra andra rättigheter och åtgärder, påskynda kundernas obetalda avgiftsförpliktelser gentemot en tredje parts inkassobyrå enligt sådana avtal så att alla sådana skyldigheter omedelbart förfaller till betalning och stänger av företagstjänsterna till kunden tills sådana konton har betalats till fullo.

17. Fakturor ska betalas omedelbart efter leverans till kunden. Varje del av fakturan som förblir obetald ska bära ränta med 4% över basräntan tills full betalning erhållits av företaget.

18. Företaget är endast ansvarigt för att korrigera arbeten som har slutförts av företaget och ska inte hållas ansvariga för efterföljande skada eller anspråk som härrör från detta eller annat arbete förbises eller efterfrågas och inte utförts vid den tiden.

19. Dessa villkor och alla kontakter som tilldelas mellan Pro-installatören 7 Kunden ska regleras och tolkas i enlighet med irländsk och brittisk lag och omfattas av den irländska och brittiska lagens exklusiva jurisdiktion.

20. Pro Installer tar inget ansvar för anslutningar som de inte har gjort på befintligt rörarbete.

21. Företaget tar inget ansvar för vattenkvaliteten före eller efter installerade enheter.

Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti eller garanti avseende noggrannhet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet hos informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt syfte. Du erkänner att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på den här webbplatsen sker helt på egen risk, för vilken vi inte ska hållas ansvariga. Det ska vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information som finns tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden på annat sätt än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som ingår i dessa villkor.

Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller licensieras till operatören, bekräftas på webbplatsen.

Obehörig användning av denna webbplats kan leda till skadeståndsanspråk och / eller vara ett brott.

Ibland kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen / webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på den eller de länkade webbplatserna.

Du får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller dokument utan Water2Buys skriftliga förhandsgodkännande.

Din användning av denna webbplats och varje tvist som uppstår på grund av sådan användning av webbplatsen är föremål för lagstiftningen i Republiken Irland.

Video- och installationsguider

Installationsvideorna som tillhandahålls är endast vägledande och bör inte användas som en slutgiltig guide för installation. Alla steg ska genomföras enligt instruktionsmanualerna.
Water2buy ansvarar inte för installationen av din produkt om inte en godkänd Water2buy-installatör används för att utföra installationen.

Återbetalningspolicy

Alla föremål måste kontrolleras för defekter innan de undertecknas för leverans, acceptera inte några föremål som är defekterade, eftersom water2buy inte tar ansvar för föremål som en gång undertecknats för.

Pengarna tillbaka garantipolicy.

Om du inte är nöjd med ditt köp kan du skicka tillbaka det till oss, inga frågor ställs inom 30 dagar från inköpsdatumet.

Meddelande om upphovsrätt

Denna webbplats och dess innehåll är upphovsrättsskyddad av “Water2Buy” – © “Water2Buy” TM water2buy och Aquasmart är registrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning eller reproduktion av delar av eller hela innehållet i någon form är förbjudet annat än följande:

Du kan skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddiskutdrag endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk

Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men bara om du erkänner webbplatsen som källan till materialet

Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte överföra den eller lagra den på någon annan webbplats eller annan form av elektroniskt hämtningssystem.

Observera att för varor som beställts från Water2buy är ditt e-postmeddelande endast ett bekräftelse på mottagandet av din beställning och ditt avtal om att köpa dessa artiklar är inte fullständigt förrän vi skickar ett e-postmeddelande med meddelande om att varorna har skickats till du.

Ansvar

Företaget är inte ansvarigt för eventuella brister i arbeten som utförs av tredje part. Företaget tar inget ansvar för, eller garanterar lämplighet, material som tillhandahålls av kunden eller en tredje part och tar inget ansvar för följdskador eller fel. Företaget tar inget ansvar för följdskador eller fel där utrustningen har varit

(a) Föremål för missbruk eller vårdslöshet.
(b) Repareras, modifieras eller manipuleras av någon annan än ett företag.
(c) Underlåtenhet att följa de säkerhets- och skötselråd som finns i vattenhandböckerna.

Dessa villkor får inte släppas, släppas, kompletteras, tolkas, varieras eller modifieras på något sätt förutom av ett skriftligt instrument undertecknat av en behörig representant för företaget och av kunden. Vidare ska dessa villkor ha företräde framför alla villkor som används av kunden eller som finns eller anges eller hänvisas till i dokumentation som kunden skickar till företaget; genom att komma i kontakt med företaget samtycker kunden oåterkalleligt till att avstå från tillämpningen av sådana villkor.

Företaget och något av våra koncernföretag och befälhavare, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller ombud för något av dem utesluter allt ansvar och ansvar för alla belopp eller förluster eller skador som kan leda till dig eller en tredje part (inklusive utan begränsning, direkt, indirekt, bestraffande eller följdförlust eller skada, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, avtal, användning av pengar, eller förlust eller skada som uppstår eller på något sätt kopplas till affärsavbrott, oavsett om skadestånd (inklusive utan begränsning vårdslöshet), avtal eller annat) i samband med denna produkt på något sätt eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultatet av användning av denna produkt.

Med undantag för personskada eller dödsfall som orsakas direkt av företagets eller dess anställdas vårdslöshet kommer Licensgivaren under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig för några skador, inklusive förlorade vinster, förlorade besparingar, förlust av data eller indirekt, speciell , tillfälliga eller följdskador som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda produkten, även om kunden har underrättats om möjligheten till sådana skador. Ingenting i detta licensavtal begränsar ansvaret för bedräglig felaktig framställning.